Zmluva o dielo s víťazným uchádzačom

Na základe vyhodnotenia podlimitnej zákazky, zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania 34/2021 pod číslom 9549 - WYS zo dňa 03.02.2021 s predmetom zákazky: "Projekt obnovy lesa na LC Mestské lesy Brezno - Rohozná", v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zverejňujeme ZMLUVU O DIELO s víťazným uchádzačom:                                                  

(uverejnené 20.05.2021)

01 Zmluva o dielo - PDF dokument (764 kB)

02 Príloha_1_Specifikacia predmetu zmluvy - PDF dokument (510 kB)

03 Príloha_2_Zoznam subdodavatelov - PDF dokument (985 kB)

04 Príloha_3_Rozpocet - PDF dokument (621 kB)