Politika a ciele obhospodarovateľa

Záleží nám na slovenských lesoch

Potvrdzujúc, že les je dnes všeobecne uznávaný ako hlavný ekologicko – stabilizačný prvok v krajine a spolu s vodou strategické prírodné bohatstvo Slovenskej republiky,

Pripomínajúc, že lesné prostredie je vzácne dedičstvo a ako také sa musí chrániť, zachovávať a obnovovať s cieľom udržiavať prírodný charakter lesných ekosystémov;

Zdôrazňujúc, že lesy a ich trvalo udržateľné obhospodarovanie prispievajú k hospodárskemu  rozvoju vidieka, zmierňovaniu zmeny klímy, poskytujú obnoviteľnú surovinu, dodávky energie, ochranu vody a pôdy a iné ekosystémové služby, a zároveň chránia spoločnosť a jej infraštruktúru pred prírodnými pohromami;

Rešpektujeme PEFC štandard TUOL ako dôveryhodný, medzinárodne uznávaný a efektívny postup zabezpečujúci dlhodobú prosperitu a stabilitu využívania všetkých funkcií lesov pre prospech občana.

Našim trvalým cieľom pri hospodárení v lesoch je:

  • citlivé hospodárenie podporujúce rozvoj prírodných procesov a biodiverzity
  • vykonávanie potrebných opatrení pre zabezpečenie priaznivého zdravotného stavu lesov
  • udržiavanie priaznivého stavu chránených lesných ekosystémov
  • nepretržitá obnova lesných porastov po ich vyťažení
  • zlepšovanie hodnoty environmentálnych funkcií a služieb
  • používanie environmentálne vhodných technológií minimalizujúcich negatívne dopady na lesy, pôdu a vodné zdroje
  • podpora miestnej zamestnanosti a ochrana práv zamestnancov
  • ochrana  života a zdravia všetkých osôb
  • rešpektovanie vlastníckych práv a práv občanov na využívanie lesa

LESY MESTA BREZNO, s.r.o. obhospodarujú lesy v súlade s požiadavkami certifikačných kritérií PEFC Slovensko (kliknutím zobrazíte osvedčenie).