O nás

Riadenie a organizačná štruktúra spoločnosti

logo lesyNáplň spoločnosti

Náplňou spoločnosti je odborné riadenie lesníckych prác v oblasti pestovania lesa, ochrany lesa, ostatných pestovných prác, ťažby a dodávok dreva, obchodnej činnosti a ochrany majetku mesta. Výrobná činnosť sa zabezpečuje dodávateľským spôsobom. Hospodári sa princípom samostatnej trhovej ekonomiky. Lesy mesta Brezno, s.r.o. zamestnávajú pri bežnom hospodárení 25 technicko-hospodárskych pracovníkov (THP) a 10 pracovníkov v robotníckych profesiách.

Najvyšší orgán spoločnosti

Je valné zhromaždenie (VZ). Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva primátor mesta. Spoločnosť má jedného konateľa vo funkcii riaditeľa organizácie. Konateľa menuje a odvoláva VZ. Kontrolnú činnosť vykonáva dozorná rada, ktorú menuje VZ. Je zložená z poslancov MsZ, zamestnancov mestského úradu, resp. odborníkov v danej problematike.

Organizačná štruktúra spoločnosti

Vychádza z princípov dvojstupňového riadenia:

I.stupeň – podnik (riadený konateľom spoločnosti)

II.stupeň – polesie (riadené vedúcim polesia), ktoré sa člení na tri nadlesia: Bujakovo, Čertovica, Rohozná a každé nadlesie má tri lesnícke obvody.

Spoločnosť LMB, s.r.o. prevádzkuje od svojho vzniku expedičný sklad (ES), kde sa vykonáva triedenie a následný export sortimentov pre dodávateľské subjekty. V roku 1997 bolo vytvorené Škôlkárske stredisko (ŠS) Michalová za účelom pestovania sadeníc lesných drevín pre potreby spoločnosti.